IDEES FORÇA

Prioritzarem la seguretat ciutadana: Tindrem una policia municipal més propera amb més recursos i millor coordinada amb la dels pobles veïns i Mossos.

– Augment de recursos humans i materials de la Policia Local.
– Coordinació amb el pobles veïns i Mossos sota un sol Comandament.
– Desenvolupament d’eines de comunicació policia-veïnat.

Acostarem l’Ajuntament a tots els veïns, amb un regidor per barri, amb una gestió propera, oberta i transparent.

– Regidor de Barri.
– Auditoria interna, econòmica i social.
– Govern Municipal més proper, obert i transparent.
– Creació d’òrgans de participació ciutadana.
– Millorar l’atenció i els serveis que els veïns volem i mereixem.
– Establirem mecanismes de regeneració democràtica.
– Fer efectiva la figura del Síndic Personer que preveu el Reglament d’Organització Municipal.

Millorarem la circulació i la seguretat als nostres carrers treballant conjuntament amb el Servei Català de Trànsit.

– Mesures de pacificació de la carretera.
– Mesures de reducció de velocitat al polígon, urbanitzacions i zones escolars i afluència peatonal.
– Eliminació càmeres sancionadores dels semàfors i implementar mesures preventives.
– Fer campanyes ciutadanes de sensibilització i seguretat vial.

Volem que el respecte al nostre patrimoni, el mediambient i les energies renovables formin part de la nostra identitat com a poble.

– Neteja i recuperació de camins, fonts i patrimoni del poble (estudiar «anella verda»).
– Millorar el model de gestió de residus.
– Incentivar i assessorar en l’ús de les energies renovables als habitatges, empreses i comerços del poble.
– Instal·lar sistemes d’ús d’energia renovable als equipaments públics.
– Prioritzar la contractació d’empreses que utilitzin energia renovable en els procediments de contractació.
– Estudiar la possibilitat de fer tasques de neteja de boscos mitjançant la pastura d’animals.
– Coordinació i suport a les entitats animalistes per tal de millorar la convivència amb els animals i controlar la seva proliferació.
– Renovació progressiva del parc de vehicles municipals amb vehicles elèctrics / Instal·lació de punts de càrrega al poble.
– Integrar-nos al Pla Especial de Protecció del Parc de la Serralada de Marina i participar-hi activament.

Apostem pel desenvolupament d’un teixit industrial i comercial que s’impliqui amb Sant Fost i la seva gent.

– Dinamització del polígon industrial millorant-ne els accessos i incentivant fiscalment les empreses de nova instal·lació.
– Ajudar els emprenedors de Sant Fost facilitant-los un espai de treball gratuït i assessorament.
– Incentivar a les empreses per la contractació de gent del poble.
– Promocionar el comerç local i de proximitat.
– Major càrrega fiscal per els locals i pisos buits .

Elaboració d’un Plà d’inversió municipal en infraestructures a 8 anys vista.

– Les millores i inversions en equipaments i serveis municipals han de ser continuades en el temps i no veure’s condicionades per la proximitat d’eleccions.
– Planificar les inversions tenint present les necessitats de cadascun dels barris i urbanitzacions.
– Identificar i rendibilitzar espais del poble infrautilitzats.
– Municipalització dels serveis bàsics.

Potenciarem les polítiques preventives de lluita contra l’exclusió social.

– Model de fiscalitat progressiva.
– Facilitar els tràmits i gestions al veïns (OAC mòbil).
– Publicar un catàleg d’ajudes socials per a tots els veïns.
– Posar en marxa mesures de lluita contra la violència i la discriminació social.
– Crear una borsa de treball municipal.

Coordinarem els diferents serveis de transport públic i mobilitat per tal de connectar els nostres barris i urbanitzacions amb serveis fonamentals.

– Transport públic coordinat amb horaris de RENFE i altres línies de bus.
– Optimització d’aturades i freqüencies de pas a totes les urbanitzacions amb informació d’horaris de pas en temps real.
– Supressió de barreres arquitectòniques.
– Establir sinergies amb els pobles veïns per tal de integrar-nos en la Zona Tarifària 1 de l’AMB.
– Sistemes alternatius de transport (App per compartir cotxes, aprofitar trajectes).

Escoltarem als nostres joves per tal de donar respostes a les seves inquietuts.

– Integrar la joventut, facilitant espais de trobada pel jovent als nostres barris.
– Potenciar la vida íntegra del jove al poble.
– Crear el Consell de Joventut.
– Facilitar espais de promoció cultural.

Atendrem a la nostra gent gran com es mereix i donarem resposta a les seves necesitats.

– Crear la regidoria i el Consell de Gent Gran i coordinar-ho amb les entitats que hi treballen.
– Fomentar la vida comunitària dels nostres avis i àvies.
– Establir polítiques d’envelliment actiu.
– Establir polítiques que fomentin la relació intergeneracional.
– Crear espais de convivència i comunicació entre persones que visquin soles.
– Detectar i donar resposta a les persones grans amb dependència i potenciar-ne l’atenció domiciliària.
– Aprofitament d’espais municipals buits que es puguin cedir com a horts urbans.
– Formació continuada específica per a gent gran, oberta a tothom.
– Vertebrar el voluntariat actiu.

Potenciar la programació esportiva, recolzant les entitats que la fomentin.

– Crear instal·lacions esportives als barris per a la realització d’esport a l’aire lliure.
– Habilitar zones verdes per establir circuïts fixos a la Serralada de Marina.
– Creació del Consell d’esports amb la participació de les entitats.
– Fomentar la pràctica esportiva, fent campanyes d’informació sobre els beneficis de fer esport.
– Subvencionar l’esport a les famílies amb risc d’exclusió social.
– Estudi en profunditat de la situació actual de Can Lladó.

Potenciar la cultura i les entitats culturals com a eines de difusió municipal i cohesió social.

– Elaborar polítiques que estimulin les manifestacions de la cultura popular.
– Recuperació de la memòria històrica del poble.
– Recuperació, restauració i difusió del patrimoni cultural.
– Oferir una agenda cultural estable en col·laboració amb les entitats del poble, valorant la creació d’un Consell de Cultura.
– Obrir espais a artistes urbans del poble / comarca.
– Millorar equipaments per a les activitats culturals.
– Fomentar i donar suport a la creació artística local.

Reformar i ampliar els serveis de salut per assegurar una atenció òptima a la població.

– Xerrades informatives sobre addiccions, enfermetats, prevenció de la violència de gènere, etc…
– Coordinació amb el CAP per tal d’optimitzar i gestionar el trasllat de persones depenents.
– Creació d’un espai pel recolzament emocional de col·lectius vulnerables.

L’educació és la clau per lluitar a favor de les oportunitats i en contra de les desigualtats.

– Reunions periódiques amb els agents de la comunitat educativa del poble (AMPES, Professorat, direccions, alumnat).
– Biblioteca oberta 24 hores en època d’exàmens.
– Obertura de patis de les escoles, instituts i equipaments esportius exteriors en horaris no lectius per a activitats d’oci i lleure
– Potenciar l’excelència acadèmica.
– Crear una oficina per acompanyar en la formació i en la cerca de la primera feina.

Ens sumarem a la construcció de la República des del Municipi.

– Participació Proactiva a l’associació de Municipis per a la Independencia (AMI).
– Exercir la sobirania fiscal en coordinació amb la Generalitat i la societat civil sobiranista.
– Cooperar amb el Govern de la Generalitat i altres principals institucions del pais si s’escau, en la construcció de les estructures d’estat i la internacionalització del Procès Constituent.
– Participar Proactivament en l’assemblea de càrrecs electes i el Consell de la República com a eines d’expressió de la voluntat democràtica i representativa.